ES, Latvija, Rīga

Email: info@icba.legal

Defending Liberty, Pursuing Justice

International Criminal
Bar Association

Member Login

ICBA mājaslapa

ICBA mērķis ir sekmēt informācijas un pieredzes apmaiņu starp krimināltiesību jomā praktizējošiem profesionāļiem un to interešu pārstāvošām apvienībām; atbalstīt nozares profesionāļu netraucētu un neatkarīgu darbību, kā arī tiesības darboties izvēlētajā jomā bez trešo pušu iejaukšanās, atbilstoši tiesiskas valsts darbības principiem; sniegt atbalstu Latvijas un ārvalstu biedrībām un nodibinājumiem juridisku problēmu risināšanā, iesaistoties biedrību un nodibinājumu apvienībās.

Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nacionālajās institūcijās un organizācijās; sadarboties ar biedrībām un nodibinājumiem Latvijā un ārvalstīs, kuru mērķi un darbības virzieni atbilst Biedrības mērķiem; veicināt krimināltiesību praktizējošo advokātu un juristu apvienošanu un kopīgu interešu aizstāvību, kā arī profesionālo attīstību un pilnveidošanos; sniegt informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus par aktuālām tiesiskām problēmām Latvijā un ārvalstīs.

Izdot un izplatīt informatīvus biļetenus, brošūras, katalogus un citus izdevumus; piešķirt finansējumu vai organizēt finansējuma piesaisti citu organizāciju rīkotiem pasākumiem (konferences, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni utt.) Latvijā un ārvalstīs, kuru mērķis atbilst Biedrības mērķiem un darbības virzienam; piešķirt finansējumu vai organizēt finansējuma piesaisti nodibinājumu (biedrības, bezpeļņas organizācijas, fondi utt.) dibināšanai Latvijā un ārvalstīs, kuru mērķis atbilst Biedrības mērķiem un darbības virzienam.